Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Hunenet: Hunenet B.V., kantoorhoudende te Noordwolde aan de Stelling 48.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die Hunenet heeft verzocht een offerte uit te brengen, werkzaamheden te verrichten en/of zaken te leveren.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Hunenet met de opdrachtgever, voor zover daarvan niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3: Offertes

Alle door Hunenet uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen na dagtekening, tenzij anders is aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 4: Levering

Opgegeven levertijden, of de termijn waarbinnen een overeengekomen dienst zal worden verricht, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige uitvoering dient Hunenet derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 1. Behoudens het gestelde in het volgende lid, zal de eigendom van en het risico voor de door Hunenet geleverde zaken overgaan bij aflevering, met dien verstande dat de transportrisico steeds voor rekening van de opdrachtgever is.
 2. De door Hunenet geleverde zaken blijven het eigendom van Hunenet totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Hunenet gesloten overeenkomsten is nagekomen:
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Hunenet verrichte of te verrichten diensten;
  • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de afnemer van (een) overeenkomst(en).
 3. Door Hunenet afgeleverde zaken, die krachtens het vorige lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De opdrachtgever is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Hunenet gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te (doen) halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Hunenet hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen.
 6. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Hunenet:
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis ter inzage te geven;
  • alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Hunenet op de wijze die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Hunenet;
  • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Hunenet ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en die de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.


Artikel 6: Reclames

 1. De opdrachtgever dient reclames en/of klachten over de geleverde zaken c.q. geleverde diensten binnen veertien dagen na aflevering respectievelijk uitvoering schriftelijk aan Hunenet te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak jegens Hunenet terzake van gebreken c.q. fouten.
 2. Reclames en/of klachten geven de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden en/of de betalingsverplichting op te schorten.
 3. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hunenet worden geretourneerd.


Artikel 7: Betaling

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. De opdrachtgever zal zich daarbij niet op enige korting, verrekening of opschorting kunnen beroepen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door Hunenet is vereist. Vanaf dat moment is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de dan geldende wettelijke rente, vermeerderd met 2%.
 3. Als de opdrachtgever in gebreke of verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,--, te vermeerderen met omzetbelasting.


Artikel 8: Garantie

Terzake van alle zaken die door Hunenet van derden zijn of worden betrokken, alsmede ten aanzien van alle diensten en/of werkzaamheden die in opdracht van Hunenet door derden zijn uitgevoerd, is Hunenet niet tot enig verder strekkende garantie gehouden dan tot die welke Hunenet van de bedoelde derde heeft verkregen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Hunenet uit hoofde van de overeenkomst(en) met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 2. Hunenet is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, dan wel enige andere gevolgschade van de opdrachtgever, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hunenet.
 3. Hunenet is niet aansprakelijk voor schade die haar oorzaak vindt in de door Hunenet niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen informatie, die mondeling door de opdrachtgever of door een door hem aangewezen derde is verstrekt.


Artikel 10: Overmacht

 1. De overeengekomen leveringstermijn c.q. de termijn waarbinnen een dienst moet worden verricht, wordt verlengd met een periode gedurende welke Hunenet door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand of andere ongevallen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere beperkingen van overheidswege, niet of niet-levering van noodzakelijke materialen of halffabrikaten door derden, defecten aan machinerieën en voorts alle overige omstandigheden die verhinderen dat Hunenet aan zijn verplichting kan voldoen.


Artikel 11: Ontbinding

 1. De vorderingen van Hunenet op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar:
  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Hunenet omstandigheden ter kennis zijn gekomen die Hunenet goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien Hunenet de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Hunenet bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

 1. De overeenkomst tussen Hunenet en de opdrachtgever wordt zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen, of over delen daarvan, verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Bij ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Hunenet geleden schade, waaronder winstderving en transportkosten.


Artikel 12: Toepasselijk recht/geschilbeslechting

 1. Op elke overeenkomst tussen Hunenet en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Hunenet en de opdrachtgever, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Assen. Hunenet blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.


Artikel 13: Wijziging van de voorwaarden

Hunenet is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Hunenet aangekondigde tijdstip. Hunenet zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is vermeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem deze wijziging is medegedeeld.